Apteekeille

Tehosta apteekin lääketoimituksia Dosse-annosjakelupalvelun avulla

Dosse annosjakelupalvelu on tehokas ratkaisu apteekeille lääketoimitusten tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Palvelu mahdollistaa kahden viikon lääke-erien toimittamisen potilaille valmiiksi jaettuina annospusseihin. Annosjakelupalvelu parantaa lääkehoidon laatua, vähentää virheitä ja tehostaa apteekin toimintaa.

Kenelle?

Helppo

Turvallinen

Tietoa apteekeille

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä voi antaa hoito- tai palveluyksikkö tai potilas itse. Kaikissa tapauksissa sen tulee olla lääkärin määräämää.

 • Tehtyään hoitopäätöksen lääkkeiden annosjakeluun siirtymisestä, lääkäri arvioi potilaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden ja tarpeen.
 • Apteekki tarkastaa potilaan lääkityksen interaktiot ja päällekkäisyydet sekä suorittaa sopivuuskartoituksen suhteessa annosjakelun lääkevalikoimaan.
 • Apteekilta on mahdollista pyytää tarvittaessa laajempi lääkityksen arviointiraportti.
 • Edellä mainitun jälkeen pyritään järjestämään yhteisaudienssi lääkärin, hoitoyksikön ja apteekin kesken. Palaverin tarkoituksena on karsia mahdolliset turhat ja päällekkäiset lääkkeet, arvioida apteekin raportissaan havainnoimat huomiot, varmistua määrättyjen valmisteiden soveltuvuudesta annosjakeluun sekä valita lääkehoidon ja potilaan hoidon kannalta sopivimmat ottoajankohdat.
 • Annosjakelun käynnistämistä edeltävässä lääkityksen interaktiotarkistuksessa huomioidaan myös muut potilaan säännöllisesti käyttämät itsehoitolääkkeet, sekä niiden yhteensopivuus annosjakelujärjestelmän lääkevalikoimaan.

Annosjakelupalvelussa käytetään sähköisiä reseptejä. Lääkemääräyksessä annosjakelu kirjataan lääkärin annosjakelukenttään tekemällä merkinnällä. Lääkäri määrää annosjakelupotilaalle säännöllisesti käytetyistä lääketableteista ja -kapseleista kahden vuoden lääkereseptit. Poikkeuksena huumeet ja PKV-valmisteet, joista määrätään vuoden reseptit. Lääkereseptiä kirjoitettaessa on huomioitava, että reseptejä ei määrätä pakkauksille, vaan ajalle.

Kun annostus muuttuu, tulee lääkärin tehdä annosmuutos joko vanhaan e-reseptiin tai vaihtoehtoisesti kirjoittaa täysin uusi e-resepti oikealla ohjeella ja vahvuudella.

Lähtökohtaisesti annostuksessa määrätyt puolikkaat tabletit olisi korvattava kokonaisilla, sillä puolikkaiden lääkkeiden annospussitus tapahtuu käsin. Näin ollen, mikäli lääkkeen annostus on puolikas tabletti kerran päivässä, ja lääke on olemassa miedommalla vahvuudella, tulee lääkärin täten kirjoittaa e-resepti miedommalla vahvuudella 1 x 1 -annoksella.

 • Useimmat tabletit ja kapselit soveltuvat koneelliseen annosjakeluun
 • Poikkeuksena vahvat hormonit, sytostaatit ja tietyt antibiootit (pois lukien nitrofurantoiini, metenamiinihippuraatti ja trimetopriimi )
 • Puolikkaiden tablettien sijaan on suositeltavaa, että mikäli lääke on olemassa miedommalla vahvuudella, tulee lääkärin kirjoittaa e-resepti miedommalla vahvuudella 1 x 1 -annoksella.
 • Annosjakelupalvelussa käytetään kustannustehokkaita viitehintaputkivalmisteita, jotka soveltuvat käyttöön muun muassa säilyvyytensä puolesta
 • Lääkevaihtokieltoa ei ole mahdollista käyttää
 • Lääkevalikoimassa tavoitellaan mahdollisimman pitkää jatkumoa
 • Resepti kirjoitetaan määrälle ”kahden vuoden tarve”. Reseptissä ei tule merkitä lääkepakkausten tai tablettien kokonaismäärää, kuin ainoastaan lääkkeissä, jotka määrätään alle vuodeksi.
 • E-reseptiin tehdään annosjakelumerkintä
 • Annostusohje kirjoitetaan ilman lyhenteitä. Lääkkeen käyttötarkoitus ja ottoajankohdat on merkittävä, tiedon kirjaamiseksi oikein potilaan annostuskorttiin.
 • Annospusseihin haluttavaille vitamiineille ja ravintolisille kirjoitetaan myös e-reseptit

Lääke tulee määrätä kaikille asiakkaan tarvitsemille vahvuuksille. Mikäli jokin lääke annostellaan eri päivinä eri vahvuuksilla, on molemmille vahvuuksille kirjoitettava oma resepti.

 • Puolikkaat tabletit on pyrittävä korvaamaan kokonaisilla.
 • Esimerkiksi: Bisoprololi 5 mg x 1,5 tablettia kirjoitetaan annosjakeluresepteiksi sekä 5 mg että 2,5 mg
 • Tarpeen vaatiessa puolikkaat tabletit on mahdollista lisätä annosjakelussa manuaalisesti.
 • Lääkitysmuutosten ajoitus tehdään mahdollisuuksien mukaan alkamaan aina potilaan seuraavaan pussijaksoon
 • Koneellisen annosjakelun toiminta perustuu reseptiin merkittyihin tietoihin
 • Lääkitys- ja annosmuutoksista on laadittava aina uusi e-resepti

Potilaalle kiireellisenä määrättävät lääkelisäykset ja esimerkiksi antibioottikuurit kirjoitetaan ja toimitetaan erillään jaettavaksi.

 • Kotiuttavan yksikön tulee varmistaa potilaalle keskeytämätön lääkehoito.
 • Potilaalle on suotavaa antaa muutaman päivän lääkehoitoa vastaavat lääkkeet hoitoyksiköstä mukaan. Täten potilaan annosjakelujakso ennätetään saattaa ajantasalle.